EKOZNAKI

OZNACZENIA – OPAKOWANIA i ODPADY

maxbiodegradowalnyOpakowanie biodegradowalne. Oznaczenie opakowań, które rozkładają się podczas kompostowania. Produkty z tym znakiem są w pełni biodegradowalne i mogą być kompostowane wraz z odpadami organicznymi. Podczas kompostowania nie uwalniają substancji szkodliwych dla środowiska. Znak jest przyznawany przez DIN CERTCO (Niemiecki Instutut Standaryzacji).

 

recyklingNadaje się do recyklingu. Znak przeznaczony dla opakowań, które nadają się do ponownego przetworzenia (puszki, plastiki). Wewnątrz pętli może znajdować się liczba informująca jaki procent użytych do produkcji materiałów pochodził z recyklingu. Czasem także podaje się nazwę materiału, z którego wytworzono dany produkt.

 

strzałkiOpakowanie do wykorzystania. Znak ten pojawia się na opakowaniach przydatnych do wielokrotnego użytku. Takie opakowania, po wykorzystaniu, nie stają się odpadem. Projektuje się je specjalnie z myślą o ponownym użyciu do tego samego celu. Muszą nadawać się do użyciu co najmniej dwukrotnie. Znak można znaleźć na kontenerach, beczkach, pudełkach, puszkach, kanistrach etc.

 

recykling_opakowanie_do_przerobuZnak przydatności opakowania do recyklingu. Wraz ze wzrostem produkcji i zużycia dóbr materialnych wzrasta też obciążenie środowiska odpadami opakowaniowymi. W Polsce tworzą one już około 30% odpadów komunalnych.
Do tej pory nie został stworzony skuteczny mechanizm segregacji i odzysku odpadów komunalnych. 91% z nich trafia na składowiska.

1_EkoznakDbaj o czystośćZnak ma przypominać nam, aby opakowanie po wykorzystanym produkcie trafiło tam, gdzie jego miejsce – tj. do pojemnika na śmieci i nie zaśmiecało otoczenia. Statystyczny Polak produkuje obecnie 300-350 kg odpadów rocznie. Mniej więcej tyle samo wytwarzają mieszkańcy innych europejskich krajów. Znak ma przypominać nam, aby opakowanie po wykorzystanym produkcie trafiło tam, gdzie jego miejsce – tj. do pojemnika na śmieci.

ekoznak5Oznaczenie odpadów niebezpiecznych, których nie wolno wyrzucać z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Odpady niebezpieczne, to takie, które charakteryzują się: 1. palnością – łatwością i podatnością odpadów na samozapłon; 2. Korozyjnością – destrukcyjnym wpływem na materiały konstrukcyjne; 3. reaktywnością – dużą zdolnością do reagowania chemicznego z komponentami środowiska naturalnego (możliwość eksplozji oraz emisji gazów toksycznych); 4. ekotoksycznością – reaktywność, ale występują w dłuższym czasie, a ich skutki dłużej utrzymują się w środowisku.

ALUOznaczenie opakowań aluminiowych nadających się do recyklingu. Na świecie produkuje się i zużywa ogromne ilości puszek. Jednak na świecie odzyskuje się obecnie ponad 55% aluminium z puszek, w Europie 48% (2004). W Polsce w 2008 roku odzyskano 67%, w 2009 roku 66%, zaś w 2010 roku 72,5% puszek aluminiowych do napojów w tym okresie wprowadzonych na rynek. To jeden z najlepszych wyników spośród krajów członkowskich Unii Europejskiej jak podaje Fundacja RECAL.

 

OZNACZENIA- PRODUKTY

ekoznak_11Ten symbol informuje konsumenta, że produkt nie zawiera freonów, które niszczą warstwę ozonową, a tym samym przyczyniają się do globalnego ocieplenia klimatu.
Na produktach tego typu (często są nimi kosmetyki) można spotkać napisy: Ozon Friendly (Przyjazny dla ozonu) oraz CFC* free (bez chlorofluorowęglowodorów).

 

15_EkoznakZnak ten został wymyślony przez niemieckie Ministerstwo Środowiska. Po raz pierwszy przyznano go w 1978 roku. Jest najstarszym oznaczeniem ekologicznym tego typu na świecie.
Można go spotkać na produktach różnego rodzaju – od piły mechanicznej, przez zegarki, do komputerów. Pomaga identyfikować ponad 10 tys. produktów.
Znak jest przyznawany przez jury, które decyduje zgodnie z kryteriami określonymi przez instytucje naukowe i niemieckie ministerstwo środowiska. O przyznaniu znaku decydują m.in. oszczędność w zużyciu energii, wpływ zastosowanych materiałów na środowisko i możliwości przetworzenia produktu.

 

eko-znak-logo1Znak Ecolabel (zwany też Stokrotką lub Margerytką) został ustanowiony przez Komisję Europejską w 1992 roku i jest głównym europejskim wyróżnieniem przyznawanym wyrobom spełniającym wyższe normy środowiskowe. Ecolebel informuje konsumenta, że produkty nie są szkodliwe dla środowiska – tj. spełniają określone kryteria unijne, ustalone w porozumieniu m.in. z przedstawicielami przemysłu, konsumentów, organizacji środowiskowych, handlu i władz publicznych. Obecnie kryteria obejmują 24 kategorie produktów, które mogą być oznaczone przez Ecolebel. Na liście znajdują się różnorodne wyroby i usługi, poczynając od pralek i telewizorów, przez wyroby papierowe, na hotelarstwie kończąc.

 

EKOZnak przeznaczony dla produktów budowlanych. Jest przyznawany przez centrum akredytacji Instytutu Techniki Budowlanej. O znak EKO-ITB mogą się starać wyroby budowlane o względnie mniejszej szkodliwości dla środowiska podczas całego cyklu życia produktu.
Początki działania Instytutu sięgają okresu międzywojennego.
W latach 1929-1939 istniała samodzielna jednostka badawcza zajmująca się problematyką budowlano-drogową. Instytut posiada Zespół Laboratoriów Badawczych, w skład którego wchodzi 14 akredytowanych w PCA laboratoriów badawczych, w których prowadzone są specjalistyczne badania podstawowe materiałów i wyrobów budowlanych.

 

FSCZnak przeznaczony dla produktów gospodarki leśnej. Mogą go pozyskać firmy zainteresowane zrównoważonym korzystaniem z zasobów leśnych, ochroną przyrody i respektowaniem praw ludności związanej z obszarami leśnymi.
Produkt oznaczone FSC pochodzą z lasów spełniających Zasady Dobrej Gospodarki Leśnej. Dzięki systemowi oznakowania łatwiej odróżnić produkty (najczęściej drewniane), które powstały w ramach odpowiedzialnego leśnictwa. Oceną gospodarki leśnej oraz nadawaniem certyfikatów zajmują się akredytowane jednostki certyfikujące. Znakiem zainteresowane są firmy firmy przemysłu drzewnego, meblarskiego, papierniczego.

 

PEFCCertyfikacja PEFC umożliwia oznaczanie i wprowadzenie na rynek produktów pochodzących z drewna certyfikowanego według standardów PEFC.
By móc sprzedawać produkty oznaczone jako certyfikowane przez PEFC, zarządzający lasami muszą uzyskać certyfikat gospodarki leśnej, zaś przedsiębiorstwa biorące udział w procesie przetwarzania i handlu drewnem muszą uzyskać certyfikat kontroli pochodzenia produktu CoC. Firmy, które posiadają certyfikat kontroli pochodzenia produktu PEFC i chcą oznaczać swoje wyroby logiem PEFC muszą uzyskać odpowiednią licencję.

 

znak_nie_testowanyJest to jeden ze znaków, którym sygnuje się produkty nie testowane na zwierzętach. Dodatkowo mogą być one opatrzone literami BWC – Beauty Without Cruelty (piękno bez okrucieństwa) lub hasłem Animal Friendly (przyjazny dla zwierząt). Najczęściej stosują go producenci kosmetyków. Firmy same decydują o umieszczeniu znaku na produkcie. To, czy informacja jest prawdziwa powinny weryfikować organizacje konsumenckie.

 

FokaZnak EKO. Jest przyznawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji od 1998 roku. Mogą go otrzymać usługi i wyroby krajowe i zagraniczne, które spełniają wymagające kryteria ochrony zdrowia, środowiska i ekonomicznego wykorzystania zasobów naturalnych.
System przyznawania tego znaku opiera się na kryteriach ustanowionych dla oznakowania Ecolabel. Dzięki temu wnioskodawcy mogą otrzymać obydwa znaki jednocześnie, na korzystnych warunkach finansowych.

 

11_EkoznakZielony punkt widnieje na kartonach, puszkach, butelkach i innych produktach. Jest jednym z najczęściej stosowanych znaków na świecie. Oznacza, że producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. W Polsce system jest tworzony przez firmę Rekopol Organizacja Odzysku S.A.
Trzeba pamiętać, że znak nie określa jakości ekologicznej produktu. Przedsiębiorca wprowadzający produkt na rynek musi natomiast zapewnić zebranie i przetworzenie określonego procentu zużytych do produkcji opakowań. Zielony punkt jest zarejestrowany w ponad 170 państwach. Korzysta z niego 98 000 przedsiębiorstw. Każdego roku umieszcza się go na około 460 mld produktów!

Logo Energy StarProdukty z tym znakiem zużywają tylko niezbędną ilość energii potrzebną do pracy. Używając produkty z tym znakiem, możemy obniżyć także nasze wydatki od 20 do 30%. Ponad 40 kategorii produktów jest oznaczonych tym znakiem. Zaliczyć do nich możemy m.in.: pralki, zmywarki, lodówki, różnego rodzaju grzejniki, wentylatory, sprzęt RTV i AGD, sprzęt biurowy itp.

OZNACZENIA – ŻYWNOŚĆ

ekolandEkoland. Najlepiej rozpoznawalny w Polsce znak przeznaczony dla ekologicznej żywności. Przyznaje go Polskie Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi.
Gospodarstwa, które ubiegają się o przyznanie znaku muszą spełnić szereg kryteriów, m.in.: użytkować działki w sposób służący zachowaniu bioróżnorodności, nie stosować wypalania traw, planować wypas zwierząt tak, aby nie zagrażał on ptakom łąkowym i cennym gatunkom roślinności dzikiej, a także chronić glebę i wodę.
Gospodarstwa, które chcą posługiwać się znakiem Ekolandu nie mogą też produkować żywności modyfikowanej genetycznie (GMO)!

ROLNICTWO EKOLOGICZNEZnak rolnictwa ekologicznego jest przyznawany ekologicznym gospodarstwom. Liczy się przyjazna środowisku produkcja! Powinna ona przebiegać zgodnie z unijnymi rozporządzeniami i pod nadzorem jednostek certyfikujących.
Produkt oznaczony tym znakiem musi składać się ze składników, spośród których conajmniej 95% kwalifikuje się jako ekologiczne (wg unijnych kryteriów).
Produkty oznaczone tym znakiem pochodzą bezpośrednio od producenta lub są sprzedawane w zamkniętym i zabezpieczonym opakowaniu.